• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สภาพเศรษฐกิจ


◊ อาชีพ
                อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อาชีพหลักประกอบอาชีพทำนา รับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป มีการทำนาปลูกข้าวนาปีและปลูกข้าวนาปรัง

◊ ผลิตภัณฑ์
               มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีศรีวิเชียร หมู่ที่ 7 คือ กล้วยอบแผ่น น้ำดื่มสมุนไพร น้ำดื่มรวมใจ ระบบรีเวอร์สออกโมซีส ผ่านโอโซนฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต หมูที่ 2

◊ การเมืองการปกครอง
               การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

◊ เการท่องเที่ยว
               มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดหน้าโคก นมัสการหลวงพ่อแก่ และกลุ่มสตรีศรีวิเชียร หมู่ที่ 7