• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

นโยบายของผู้บริหาร◊ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี
5. ส่งเสริมอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจน

◊ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

◊ ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในตำบล
2. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

◊ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลและหมู่บ้าน
2. ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

◊ ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
2. จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน