วันที่ เนื้อหา
     
27/05/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานของดีผักไห่ - ประกวดสาวงามวิไล ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณถนนหน้าตลาดอำเภอผักไห่
27/05/2562

ประชาสัมพันธ์การขายสินค้าอัตลักษณ์ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนมจีบ ARMANDO สนใจสั่งซื้อ สั่งจอง คุณจรัสพร โทร.098-4197754

 

01/04/2561 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ หลวงพ่อแก่วัดหน้าโคก ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20/01/2561 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
01/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก (EIT)
01/05/2562 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6/10/2561 การป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
03/10/2561 ประชาสัมพันธ์ ****การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า***
03/10/2561 ประชาสัมพันธ์ ****ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร***
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
05/11/2561 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
25/09/2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/07/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
31/05/2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) )ประจำปี 2561
9/04/2561 เรื่อง แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9/04/2561 เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
9/01/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
09/01/2561 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบาดาล
5/01/2561 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น