วันที่ เนื้อหา
     
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
14/02/2564 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
     
14/12/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563
04/12/2563 ประชาสัมพันธ์ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
04/12/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
24/11/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
06/10/2563 ****ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในเขตตำบลหน้าโคกลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประจำปี 2564****
06/10/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก*** เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
     
15/09/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก"
     
11/09/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน
     
10/09/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง การขายทอดตลาด
     
09/09/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ประจำปี 2563 "
04/09/2563

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหน้าโคก ประจำปี พ.ศ. 2563

     
20/08/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก ***เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก***
13/08/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563
07/08/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
     
03/08/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
     
24/07/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
04/06/2563 ***อบต.หน้าโคก*** ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ลดการเผาตอซังฟางข้าว เพื่อลดภาวะการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
     
04/06/2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563
15/05/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
15/05/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดทำฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว / การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ การทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส
     
     
05/05/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
24/04/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ " สารพัดวิธีประหยัดไฟฟ้าในบ้าน"
24/04/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
     
23/04/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
21/04/2563

??สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ??
จังหวัดพระนครศ
รีอยุธยา ?? ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563??
พบผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย
ติดเชื้อสะสม 8 ราย
รายละเอียด ????

     
02/04/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
     
01/04/2563 วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด 19 (COVID - 19) เบื้องต้นด้วยตนเอง
     
20/02/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมประจำปีของปีถัดไป
05/02/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
21/01/2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
     
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ "ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15/01/2563 การป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ ****การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า***
     
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ ****ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร***
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ" อบต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
25/12/2562 ประชาสัมพันธ์ "ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบาดาล"
25/12/2562 ประชาสัมพันธ์ "การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ"
     
09/10/2562

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

     
09/10/2562

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     
01/10/2562 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
20/09/2562 ประชาสัมพันธ์"แผนงาน/โครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหน้าโคก" ประจำปี 2562
25/06/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร*** อบต.หน้าโคก
     
25/06/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร*** อบต.หน้าโคก
     
27/05/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการทำหมันลดประชากรสุนัขและแมว***ประจำปี 2562
27/05/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานของดีผักไห่ - ประกวดสาวงามวิไล ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณถนนหน้าตลาดอำเภอผักไห่
     
27/05/2562

ประชาสัมพันธ์การขายสินค้าอัตลักษณ์ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนมจีบ ARMANDO สนใจสั่งซื้อ สั่งจอง คุณจรัสพร โทร.098-4197754

 

01/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก (EIT)
01/05/2562 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
03/05/2562 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ" อบต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
25/04/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว***ประจำปี 2562
     
01/10/2561 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ หลวงพ่อแก่วัดหน้าโคก ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20/10/2561 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
06/10/2561 การป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
03/10/2561 ประชาสัมพันธ์ ****การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า***
03/10/2561 ประชาสัมพันธ์ ****ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร***
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
05/11/2561 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
25/09/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/07/2561

ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

31/05/2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) )ประจำปี 2561
     
17/05/2561

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองช่าง

     
17/05/2561

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง

     
17/05/2561

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด อบต.

9/04/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9/04/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
25/01/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
25/01/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
     
25/01/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
     
9/01/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
09/01/2561 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบาดาล
5/01/2561 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
     
22/12/2560 คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล