วันที่ เนื้อหา
     
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
06/10/2563 ****ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในเขตตำบลหน้าโคกลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประจำปี 2564****
06/10/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก*** เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
10/09/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง การขายทอดตลาด
20/08/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก ***เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก***
04/06/2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563
02/04/2563 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
     
21/04/2563

??สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ??
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ?? ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563??
พบผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย
ติดเชื้อสะสม 8 ราย
รายละเอียด ????

01/04/2563 วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด 19 (COVID - 19) เบื้องต้นด้วยตนเอง
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ "ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15/01/2563 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบาดาล
15/01/2563 การป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ ****การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า***
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ ****ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร***
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ" อบต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
     
25/12/2562 ประชาสัมพันธ์ "การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ"
01/10/2562 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
20/09/2562 ประชาสัมพันธ์"แผนงาน/โครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหน้าโคก" ประจำปี 2562
25/06/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร*** อบต.หน้าโคก
     
25/06/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร*** อบต.หน้าโคก
     
27/05/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการทำหมันลดประชากรสุนัขและแมว***ประจำปี 2562
27/05/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานของดีผักไห่ - ประกวดสาวงามวิไล ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณถนนหน้าตลาดอำเภอผักไห่
     
27/05/2562

ประชาสัมพันธ์การขายสินค้าอัตลักษณ์ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนมจีบ ARMANDO สนใจสั่งซื้อ สั่งจอง คุณจรัสพร โทร.098-4197754

 

01/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก (EIT)
01/05/2562 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
03/05/2562 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ" อบต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
25/04/2562 ประชาสัมพันธ์ ***โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว***ประจำปี 2562
     
01/10/2561 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ หลวงพ่อแก่วัดหน้าโคก ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20/10/2561 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
06/10/2561 การป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
03/10/2561 ประชาสัมพันธ์ ****การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า***
03/10/2561 ประชาสัมพันธ์ ****ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร***
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
05/11/2561 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
25/09/2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/07/2561

ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

31/05/2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) )ประจำปี 2561
9/04/2561 เรื่อง แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9/04/2561 เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
25/01/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
     
25/01/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
     
9/01/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
09/01/2561 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบาดาล
5/01/2561 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
     
22/12/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
19/06/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน