วันที่ เนื้อหา
01/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก (EIT)
01/05/2562 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
     
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
05/11/2561 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
03/10/2561 ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/09/2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9/04/2561 เรื่อง แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9/04/2561 เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
9/01/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
5/01/2561 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น