หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

     
 

 
 

นายพลภัทร เสริตานนท์

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

 
     
 

 

นางสาวจุฑามาศ สุขสมวัตน์

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 
     

นางสาวจุฑามาศ สุขสมวัตน์

นางสาวณัฐกานต์ เรืองสม

นางกัลยา ยมจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล

     
     

 

พ.อ.อ.สรายุทธ สุขสมโสตร

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
     

   

นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์รัตน์

   

ผู้ดูแลเด็ก

   
     
     
     
     

นับจำนวนผู้เข้าชม