หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

   
 
 

 
 

นางวาสนา โพธิ์อินทร์

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     

 

นางวันเพ็ญ โคกพูล

นางลีลาวดี โตอนันต์

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     
   

   

นางขวัญตา ด้วงคำ

   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม