หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

วิสัยทัศน์พันธกิจ

   
 

“การคมนาคมสะดวกแหล่งเรียนรู้ของชุมชน บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

   
 

พันธกิจ

 

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

 

2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา

 

3. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

 

4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย

 

5. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

 

6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

7. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

8. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

9. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

 

10. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

11. จัดให้มีการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว

   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม