หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กฎหมาย พระราชบัญัติ ฯลฯ

  - พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  - พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
  - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552