หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
   

นับจำนวนผู้เข้าชม