หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

- คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา สั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ในเรื่องที่ให้บริการประชาชน

  - คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
  - คำสั่ง การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
  - ประกาศ การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม