หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ระหว่างปี)

   
   
  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  - การรายงานและติดตามผลงานการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน E-PLANNACC
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม