• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สภาพสังคม1. จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร
                จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกมีจำนวนทั้งสิ้น 2,234 คน จำแนกเป็นเพศชาย 1,098 คน และเพศหญิง 1,136 คน จำนวนครอบครัว 595 ครัวเรือน และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 343 คน ต่อตารางกิโลเมตร
 ตำบล / หมู่บ้าน  บ้านปกติ  ชาย  หญิง  รวม
  หมู่ที่ 1 บ้านหน้าโคก  138  219  222  441
 หมู่ที่ 2 บ้านหน้าโคก  70  136  137  273
 หมู่ที่ 3 บ้านญวน  67  149  143  292
 หมู่ที่ 4 บ้านญวน  106  201  198  399
  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยจรเข้เหนือ  86  147  170  317
 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยจรเข้ใต้  69  142  148  290
 หมู่ที่ 7 บ้านลาดไท  59  104  118  222
 รวม  595  1,098  1,136  2,234
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558