• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง

 • image06

  โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง

 • image06

  วัดนักบุญเทเรซา

 • image06

  วัดนักบุญเทเรซา


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ส่วนการคลังนางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวันเพ็ญ โคกพูล
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางลีลาวดี โตอนันต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ไม่มีข้อมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางขวัญตา ด้วงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี