• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง

 • image06

  โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง

 • image06

  วัดนักบุญเทเรซา

 • image06

  วัดนักบุญเทเรซา


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สำนักงานปลัดนายพลภัทร เสริตานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจุฑามาศ สุขสมวัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายโสภณ สุทนต์
นักพัฒนาชุมชน


นางกัลยา ยมจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล

 

ไม่มีข้อมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ไม่มีข้อมูล

 

นางสาวจารุวรรณ ขุมทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์รัตน์
ผู้ดูแลเด็ก