• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ◊ วิสัยทัศน์
                “การคมนาคมสะดวกแหล่งเรียนรู้ของชุมชน บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

◊ พันธกิจ
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา
3. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
5. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
10. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
11. จัดให้มีการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว