• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา◊ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1.2 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
1.3 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
1.4 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
1.5 พัฒนาระบบจราจร

◊ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.4 การพัฒนาสงเคราะห์ สตรีเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2.5 การพัฒนาการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
2.6 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน

◊ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย
3.1 การพัฒนาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

◊ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 การพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 การพัฒนาการกำจัดและจัดการขยะ
4.3 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

◊ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมจารรีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 การพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

◊ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
6.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
6.3 การพัฒนาการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน
6.4 การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น

◊ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 การพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
7.2 การชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)