หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

  - คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ
  - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน
  - คู่มือประชาชน
  - คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
  - คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม