หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติงาน

   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

 

1.2 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

 

1.3 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

 

1.4 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

 

1.5 พัฒนาระบบจราจร

   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

 

2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

2.4 การพัฒนาสงเคราะห์ สตรีเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

 

2.5 การพัฒนาการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

2.6 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน

   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย

 

3.1 การพัฒนาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

3.2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม