หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร

  - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

  - แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม